ورکشاپ در حال برگزاری

كارگاه آموزشى آنلاین مبانی طراحی و توسعه احیایی با رویکرد توسعه بین المللی


Fundamentals to Regenerative Design &     Development(In International Context)

ورکشاپ های گذشته

كارگاه آموزشى آنلاین مبانى تجارى سازى و ورود به بازارهای بين المللى

کارگاه آموزشی مبانی تجاری سازی بین المللی